Kancelaria Radcy Prawnego

Katarzyna Grandus

Badania w Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych

Czym jest OZSS?

OZSS jest to Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, składający się ze specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Zespół taki tworzony jest na terenie odpowiadającemu właściwości sądu okręgowego. Przy Sądzie Okręgowym w Lublinie są trzy Zespoły Sądowych Specjalistów: Zespół OZSS w Lublinie, w Chełmie, w Białej Podlaskiej.

Zadaniem OZSS jest sporządzenie na zlecenie sądu lub prokuratora opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Kto decyduje o zleceniu opinii przez OZSS, na jakiej podstawie i w jakich sprawach ?

Sądy mogą zlecać przeprowadzenie opinii przez OZSS we wszystkich sprawach, gdzie strony postępowania nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dziećmi lub gdy dobro dziecka może być zagrożone. Najczęściej są to sprawy o:

– ustalenie kontaktów z dzieckiem,

– rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej),

– ustalenie sposoby sprawowania pieczy nad dzieckiem (piecza naprzemienna)

– ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,

– przysposobienie dziecka;

Sąd wydając postanowienie o dopuszczeniu i przeprowadzeniu dowodu z opinii OZSS, musi precyzyjnie określić biegłym jaki zakres badania ma być przeprowadzony. Najczęściej zakres ten dotyczy ustalenia przez biegłych relacji łączących dziecko z każdym z rodziców bądź opiekunów, łączących ich więzi oraz kompetencji wychowawczych każdego z rodziców bądź opiekunów.

Warto podkreślić, że wniosek o przebadanie  stron postępowania przez biegłych OZSS może złożyć każda ze stron postępowania, jak również Sąd może taką decyzję podjąć samodzielnie. Termin w którym biegli muszą sporządzić opinię określa Sąd.

Ważne Sąd zazwyczaj bierze pod uwagę wnioski z opinii przy orzekaniu w danej sprawie. Doświadczenie zawodowych pełnomocników zdobyte na salach sądowych pokazuje, że opinia OZSS to jeden z kluczowych i najbardziej wartościowych dowodów przesądzających często o ostatecznym rozstrzygnięciu w sprawie.

Jaki jest czas oczekiwania na przeprowadzenie badania i  jak się do niego przygotować?

Termin badania zależy od lokalizacji ośrodka, ale obecnie czas oczekiwania na jego przeprowadzenie wynosi od 3 miesięcy do 6 miesięcy. Ośrodek o terminie badania zawiadamia strony, wysyłając listowne zawiadomienie o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

Na badanie wzywana jest cała rodzina tzn. rodzice i dzieci. Warto podkreślić, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo lub nieprzywiezienie dziecka na badanie jest równoznaczne z odmową przeprowadzenia badania, co następnie może grozić  negatywnymi skutkami procesowymi.

Na badanie do OZSS należy przynieść dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla sprawy m.in. opinie psychologiczne, zaświadczenia lekarskie, książeczkę zdrowia dziecka. Pomocne biegłym mogą być także opinie  od terapeutów i pedagogów szkolnych, świadectwa szkolne,  zaświadczenia o udziale w kursach i szkoleniach o ile nie zostały złożone do akt sprawy.

Przebieg badań w OZSS

Pierwszym etapem badań w OZSS jest tzw. etap informacyjny. Polega on na uzyskaniu przez osoby badane podstawowych informacji na temat przebiegu spotkania oraz zasad obowiązujących podczas badania. Badania nie można nagrywać, a w trakcie jego przeprowadzania obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Biegli starają się także dzieciom wytłumaczyć cel spotkania i jego przebieg. Strony proszone są o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania.

Po uzyskaniu zgody biegli rozpoczynają kolejny etap tj. badanie rodziców i dzieci

Badanie dziecka odbywa się pod nieobecność rodziców czy opiekunów, oczywiście, jeśli wiek dziecka na to pozwala. Pomieszczenie, w którym odbywa się takie badanie jest specjalnie przystosowane do potrzeb dziecka. Znajdują się tam kąciki zabaw, w których są zabawki, kolorowanki. Badanie dziecka nigdy nie będzie prowadzone wbrew jego dobru, poczuciu bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej. W razie zaistnienia sytuacji, w której dziecko nie byłoby w stanie brać udziału w badaniu np. poprzez płacz, który nie jest możliwy do opanowania, wybuchy gniewu, biegli przerywają badanie i dają dziecku czas na uspokojenie się.

Następnie biegli przeprowadzają badanie osób dorosłych tj. opiekunów bądź rodziców dziecka. Spotkania odbywają się z każdym z osobna. Biegli dają badanym do rozwiązania testy psychologiczne, diagnostyczne i ankiety dotyczące kwestii potrzeb związanych z dziećmi, zadają im pytania i obserwują ich zachowanie.

Następnym etapem  jest etap obserwacji, podczas którego biegli obserwują zachowanie dziecka w stosunku do badanych osób, razem lub z każdym po kolei. Na tym etapie biegli biorą pod uwagę to jakie relacje istnieją między dzieckiem a rodzicem, to czy rozmawiają, w jaki sposób te rozmowy są prowadzone, czy się wspólnie bawią, jaki stosunek do zachowania dziecka ma drugi rodzic.

W trakcie badania i rozwiązywania testów należy się skoncentrować i nie spieszyć zbytnio. Podczas badań warto być autentycznym, ponieważ zachowania sztuczne czy wyuczone zostaną przez biegłych szybko rozpoznane i negatywnie ocenione w opinii końcowej. Będą również rozpoznane i negatywnie ocenione próby nastawienie dziecka przeciwko drugiemu rodzicowi oraz próby uczenie dziecka jak ma odpowiadać na pytania biegłych.

Ważne: Rodzina poddawana diagnozie jest obserwowana przez cały czas od chwili przekroczenia drzwi ośrodka.

Metody badawcze stosowane przez OZSS

Biegli przeprowadzając badanie posługują się następującymi metodami badawczymi:

a) analiza akt sprawy – polega na tym, że biegli badają dokumentację zebraną w trakcie sprawy sądowej

b) wywiad – polega na tym, że biegli pytają badanego o historię rodziny, historię związku, przebyte choroby i związane z tym leczenia oraz o ocenę drugiego rodzica;

c) badanie psychologiczne małoletniego dziecka – polega na indywidualnej rozmowie kierowanej oraz obserwacji w relacjach panujących wewnątrz rodziny;

d) badanie psychologiczno-pedagogiczne rodziców – polega na indywidualnych rozmowach kierowanych uzupełnionych testami, ankietami lub kwestionariuszami, mającymi na celu zbadania kompetencji rodzicielskich i osobowości badanego;

e) obserwacja – polega na obserwowaniu zachowania dziecka i rodziców, celem ustalenia wzajemnych relacji

Wnioski opinii, ile trzeba czekać na opinię i czy można się od niej odwołać?

Końcowym elementem opinii OZSS są wnioski. Biegli udzielają odpowiedzi na tezę dowodową wskazana przez Sąd w postanowieniu o przeprowadzeniu badania przez biegłych OZSS. Specjaliści wydają wnioski wskazując jednocześnie, który rodzic powinien sprawować opiekę nad dzieckiem, przy którym z rodziców powinno być ustalone miejsce zamieszkania dziecka, jak powinny być ukształtowane kontakty z dzieckiem rodzica, z którym nie zamieszkuje na stałe, czy zgodna z dobrem dziecka jest ustalenie pieczy naprzemiennej. Biegli udzielają informacji czy dziecko uwikłane jest w konflikt rodzinny i lojalnościowy, a jeśli tak to czy przez to jest zagrożone dobro dziecka, a także, jakie są relacje i więzi między rodzeństwem, czy np. można rozdzielić rodzeństwo.

Sąd po otrzymaniu od biegłych opinii, przesyła ją stronom postępowania, jednocześnie zobowiązując ich do zajęcia stanowiska w przedmiocie opinii, w określonym terminie pod rygorem uznania, że jeśli strona nie złoży zastrzeżeń do opinii, to znaczy, że jej nie kwestionuje.

Zatem od opinii OZSS można się odwołać, składając zarzuty czyli wskazując w jakim zakresie ktoś się z opinią nie zgadza i dlaczego.  Dodatkowo w takim piśmie, można złożyć wniosek o sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej, w której biegli udzielą odpowiedzi na wskazane przez badanego pytania dotyczące kwestionowanego zakresu opinii, lub uzupełnią dotychczasową opinią o brakujące elementy. Można także wnosić o to, aby sąd wezwał biegłych na rozprawę celem ich przesłuchania i zadawania pytań w zakresie opinii. Strony postępowania mogą również złożyć wniosek o przeprowadzenie dodatkowej opinii sporządzonej przez inny opiniodawczy zespół specjalistów sądowych, co jest najczęściej stosowane w przypadku gdy strony zarzucają biegłym stronniczość i brak równego traktowania badanych.

Ważne: Jeżeli nie złożysz zastrzeżeń do opinii będzie to oznaczało, że akceptujesz jej treść.

Poinformuj znajomych

Inne artykuły na blogu

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…